Statuten en Huisregels

A F S C H R I F T

ENER AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van de te Arnhem gevestigde vereniging : “TRIMCLUB HARTELUST”

VERLEDEN VOOR R.J. DUIJNE NOTARIS

WERKENDAM d.d. 8 maart 1990.

AFSCHRIFT

Op heden de achtste maart negentienhonderd negentig verscheen voor mij,
Robert Jan Duijne, notaris ter standplaats Werkendam:
De heer JOHN WAAGENAAR, zonder beroep, wonende 6825 AA Arnhem – Sandenburglaan 2, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig juli negentienhonderd zesentwintig, volgens zijn verklaring ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Arnhem gevestigde vereniging: “TRIMCLUB HARTELUST”. De comparant verklaarde dat de vereniging is opgericht op vijfentwintig mei negentienhonderd achtenzeventig, terwijl de statuten zijn vastgelegd in een akte op dertig augustus negentienhonderd achtenzeventig voor notaris H. Bruins te Arnhem verleden, welke statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte op elf november negentienhonderd eenentachtig voor notaris Meester A.E. Ribbers te Arnhem verleden.

In haar vergadering van achtentwintig september negentienhonderd negenentachtig heeft de vereniging met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten besloten tot statutenwijziging, waartoe hij, comparant, werd gemachtigd.

Van voormeld besluit met de daarin opgenomen machtiging blijkt uit het afschrift van de notulen van gemelde vergadering hetgeen aan deze akte zal worden gehecht. Ter uitvoering hiervan verklaarde de comparant, dat de statuten der vereniging zullen luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “TRIMCLUB HARTELUST” en heeft haar zetel te Arnhem.

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

1. 1. De vereniging heeft ten doel haar gewone leden, op cardiologisch verantwoorde wijze, gelegenheid te bieden tot sport, spel en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden.

2. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het beoefenen van bepaalde takken van sport en spel;

b. het bevorderen van onderlinge communicatie.

3. 3. a. Tenminste een bevoegde trainer zal aan de vereniging verbonden zijn en deze zal buitengewoon lid van de vereniging zijn;

b. genoemde trainer zal bij voorkeur een opleiding casu quo cursus hebben gevolgd om aan de in lid 1 genoemde doelstelling te voldoen.

4. 4. Voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van en samenwerken met andere organisaties die op gelijke wijze werkzaam zijn.

DUUR.

Artikel 3.

1. 1. De duur van de vereniging is onbepaald.

GEWONE LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN.

Artikel 4.

1. 1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

Artikel 5.

1. 1. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn (ex-)hart- en vaatziektepatiënten, in Arnhem en omstreken woonachtig, die door een cardioloog, na gehouden belastingproef, ten genoegen van een in artikel 6, eerste lid onder b. genoemd buitengewoon lid van de vereniging, geschikt bevonden zijn.

Artikel 6.

1. 1. a. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn personen die aan hartafdelingen van ziekenhuizen zijn verbonden.
b. Buitengewone leden kunnen voorts zijn personen die zijn belast met het geven van leiding aan de in artikel 2 bedoelde sport- en spelactiviteiten.

2. 2. Buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

3. 3. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Artikel 7.

1. 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone- en buitengewone leden; bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. 2. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Zij zijn gehouden om een adreswijziging onmiddellijk ter kennis van het bestuur te brengen.

EINDE VAN HET GEWOON LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

1. 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. a. door de dood van het lid;

b. b. door schriftelijke opzegging door het lid;

c. c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

e. e. bij het bereiken van de zestigjarige leeftijd met dien verstande, dat deze leeftijdsgrens telkens met één jaar kan worden opgeschoven, mits de behandelende cardioloog daartoe telkenmale toestemming heeft verleend; de betrokken leden dienen zelve zorg te dragen voor het verkrijgen van een dergelijke toestemming. Bij het bereiken van de zesenzestig jarige leeftijd wordt men evenwel ingedeeld bij een groep, waarin aangepast gesport wordt.

2. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desalniettemin de bijdragen voor het gehele lopende jaar verschuldigd, tenzij in het geval dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

EINDE VAN HET BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP.

Artikel 9.

1. 1. Het buitengewoon lidmaatschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

2. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BIJDRAGEN.

Artikel 10.

1. 1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van bijdragen, die door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BESTUUR.

Artikel 11.

1. 1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2. 2. De voorzitter wordt in functie gekozen, terwijl de functies van secretaris en penningmeester in onderling overleg door het bestuur worden verdeeld en met elkander verenigbaar zijn.

3. 3. Het bestuur kan een niet bindende voordracht doen voor iedere te vervullen plaats.

Artikel 12.

1. 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, doch is alsdan terstond herkiesbaar.

3. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. a. op het ogenblik dat het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging;

b. b. door bedanken.

Artikel 13.

1. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het bestuur bijvoegt. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of een waarde van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,00 / € 2.270 ) te boven gaande.

Artikel 14.

1. 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 15.

1. 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het -afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.8. Vaststelling van het jaarverslag zonder voorbehoud door de algemene vergadering déchargeert het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

1. 1. Van de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. c. voorziening in eventuele vacatures;

d. d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de algemene vergadering dit wenselijk acht.

4. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 17.

1. 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geen toegang hebben geschorste gewone leden en geschorste bestuursleden.

2. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter.

3. 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft een stem.

4. 4. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 18.

1. 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de – secretaris notulen gemaakt, die na goedkeuring door de algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

1. 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5. 5. Niet ingevoegd

6. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet is een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.

1. 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 23.

GELDMIDDELEN.

Artikel 21.

1. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. a. contributies en andere bijdragen van de leden, zoals vastgesteld door de algemene vergadering;

b. b. bijdragen van derden daaronder begrepen subsidies en giften

c. c. andere wettig verkregen middelen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22.

1. 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 23.

1. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

3. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 24.

1. 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut, is verleden te Werkendam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

J. Waagenaar,

R. Duyne nots.

Uitgegeven voor eerste afschrift.

Ga hier naar het huishoudelijk reglement!